Pokud bychom měli velmi stručně vyjádřit čemu věříme – starodávné Apoštolské vyznání to pravděpodobně vystihuje nejlépe.

Apoštolské vyznání

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného,
Pána našeho;

jenž se počal z Ducha Svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.

Amen

Wikipedia (https://cs.wikipedia.org/wiki/Apoštolské_vyznání)